Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest właściciel portalu krajoznawca.org - Regionalna Pracownia Krajoznawczą PTTK w Katowicach zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników serwisu do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby oraz poznawania województwa śląskiego
  3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej krajoznawca.org od dnia 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 roku.
  4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy konkursu
  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
  3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia wraz z odpowiadającym im opisem.
  4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 3. Zasady konkursu
  1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać ponumerowane zdjęcia wraz z odpowiadającym numeracji zdjęć opisem (maksimum 4 wiersze) podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim wraz z adresem e-mail i numerem telefonu.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającego tematyce konkursu.
  3. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, posiadać wymiary 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość oraz objętości 180 kB.
  4. Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
  5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronie krajoznawca.org.
  6. Galeria konkursowa jest moderowana i Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
  7. Pierwszy etap konkursu odbywa się jeszcze przed publikacją prac. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji w galerii konkursowej jedynie zdjęć zakwalifikowanych do drugiego etapu, a także usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych, niezgodnych z tematem konkursu lub zawierających dodatkowe informacje widoczne w obrębie zdjęcia w tym datę, podpis lub link do strony internetowej.
  8. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 4. przewodnikRozstrzygnięcie konkursu i nagrody
  1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z członków redakcji portalu krajoznawca.org.
  2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs.
  3. W konkursie przyznane zostaną trzy równorzędne wyróżnienia, uhonorowane przewodnikami: „Śląskie. Przewodnik pozytywny” ufundowanymi przez Śląską Organizację Turystyczną.
 5. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
  1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie krajoznawca.org w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia konkursu.
  2. Osoby, których zdjęcia znajdą się na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
  3. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora przesłać na podany w wiadomości adres e-mail - adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda, lub zdeklarować się na odebranie nagrody osobiście w siedzibie Organizatora.
  4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora na podany adres pocztowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania powyższych danych.
  5. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.
  6. Brak powyższych danych zwycięzcy w terminie 7 dni od daty przesłania powiadomienia o wygranej bądź nieodebranie przesłanej nagrody w ciągu 30 dni zwalnia Organizatora z obowiązku wysłania nagrody.
  7. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Podanie danych osobowych w wiadomości e-mail jest dobrowolne.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail, w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.